Uw filters

Algemene voorwaarden Transit-Textiles Agency BV

Algemeen 

1. Op alle verkoopaanbiedingen en leveringen zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Zij zijn voor beide partijen bindend met uitsluiting van andere door de koper gestelde afwijkende voorwaarden, tenzij de verkoper deze voorwaarden schriftelijk aanvaardt. Het plaatsen van een bestelling door de koper houdt in dat de koper op de hoogte is van deze voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt.

2. Op alle overeenkomsten gesloten onder de voorwaarden van deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. De verkoper kan er echter voor kiezen om een ​​geschil met de koper ter beslechting voor te leggen in de plaats waar het bedrijf van de koper is geregistreerd of waar de koper officieel zijn woonplaats heeft, en kan ervoor kiezen of de wet van het land waar de koper is geregistreerd / woonplaats al dan niet van toepassing zijn.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Levering en risico's geschieden op het moment van overdracht van de goederen aan een professionele vervoerder, of, ingeval de goederen door koper worden afgehaald of door verkoper worden afgeleverd, op het moment van ontvangst van de goederen door koper. of levering aan het magazijn of de winkel van de koper. Het transport van de goederen naar de Nederlandse grens is voor rekening van de verkoper. Uiterlijke inklaring is voor rekening van de koper. Wanneer de levering afhangt van de afroep van de koper en de koper verzuimt de goederen af ​​te roepen, wordt de datum van levering beschouwd als de laatste datum van de overeengekomen afroep / leveringstermijn.

5. Bij het verstrijken van de (overeengekomen) leveringstermijn of datum van levering gaat automatisch een naleveringstermijn van 4 weken in.

6. Verkoper heeft het recht alle bestellingen geheel of gedeeltelijk naar eigen inzicht en zonder rechterlijke tussenkomst van de gerechtelijke autoriteiten te annuleren, dan wel vooruitbetaling te verlangen voor nog te leveren leveringen, indien: Hij is niet in staat de kredietrisico's die door de genoemde order (s) worden verzekerd bij een verzekeraar van zijn keuze, voldoende af te dekken; b. De financiële positie van de koper verslechtert voordat de order (s) is / zijn uitgevoerd.

7. een. Reclames zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn ingediend met een duidelijke omschrijving van de klacht en binnen 2 weken na ontvangst van de goederen bij de verkoper zijn ingediend, en mits de goederen zich nog in de staat bevinden waarin ze zijn afgeleverd. b. Geringe in de handel toelaatbare en / of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, afwerking, uitvoering etc. geven geen aanleiding tot reclame. c. In geval van gerechtvaardigde claims heeft de verkoper de keuze om de goederen te crediteren of te repareren of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

8. Indien de zaken niet, niet tijdig of niet correct geleverd zijn, kan de koper geen aanspraak maken op schadevergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper.

9. een. Betaling van de koopprijs vindt plaats te Haarlem, Nederland, op een door verkoper aan te geven rekening. b. Betalingen worden altijd beschouwd als verrekening van de oudste openstaande vorderingen. c. In geval van betaling via een bank, geldt als datum van betaling de datum waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven. Als u per cheque betaalt, is de datum van betaling de datum waarop de verkoper de cheque verzilvert. d. De koper die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, wordt geacht jegens de verkoper in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. e. Bij vertraging in de betaling is de koper een rente verschuldigd van ten hoogste 1,5% per maand of gedeelte van een maand, naast een forfaitaire schadevergoeding van in totaal niet meer dan 15% van de factuurbedragen die onbetaald blijven of niet zijn betaald. op tijd betaald, in overeenstemming met geaccepteerde handelspraktijken in het eigen land van de koper. f. Indien de koper niet op tijd betaalt, is de verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante vooruitbetaling te verlangen, dan wel een garantie te verlangen dat de betaling tijdig zal plaatsvinden. Hij heeft ook het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of de verdere uitvoering van de bestelling op te schorten totdat alle verschuldigde facturen zijn voldaan.

10. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle facturen, inclusief de nog niet vervallen facturen, volledig zijn betaald. Zolang verkoper nog verschuldigde bedragen heeft, is hij gerechtigd de goederen terug te nemen en is koper niet gerechtigd de goederen van verkoper in welke vorm dan ook (ook als borgstelling) aan derden over te dragen noch aan derden ter beschikking te stellen. zending. In het geval van teruggeroepen goederen, zal de koper hiervoor gecrediteerd worden tegen de marktwaarde van die goederen op de datum van herroeping.

11. Overmacht die de levering van de goederen vertraagt of verhindert, ontslaat de verkoper van zijn plicht om op tijd te leveren en vormt geen reden om de verkoper aansprakelijk te stellen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de wil van de verkoper ligt, zoals, maar niet uitsluitend: oorlog, onlusten, stakingen, overheidsmaatregelen, gebeurtenissen van welke aard dan ook die de productie van de verkoper verstoren, storingen in de normale aanvoer van grondstoffen en verkoper, en vertragingen in het transport van de producten met het door de verkoper gekozen transportmiddel.

12. Verkoper heeft het recht om niet geaccepteerde of teruggekregen kledingstukken, voorzien van herkenningstekens van koper op enigerlei wijze aan derden te verkopen ingeval verwijdering van dergelijke merken leidt tot beschadiging en / of waardevermindering van de artikelen bezorgd.

13. Artikelen besteld in de online sample sale kunnen niet geretourneerd worden. 

Algemene voorwaarden Personal Shopping

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden A Fish Named Fred.
Artikel 1. Aanbieder en Dienst
Personal Shopping by A Fish Named Fred is een dienst van A Fish Named Fred B.V., gevestigd aan Suikersilo-West 37 1165 MP te Halfweg, ingeschreven bij de KvK onder nr. 28089950, welke dienst wordt aangeboden via de website via a Fish Named Fred http://www.afishnamedfred.com
· Personal Shopping by A Fish Named Fred biedt geïnteresseerden de mogelijkheid een selectie specifiek op ieders persoonlijke voorkeuren afgestemde herenoutfits
· Van aanbieder toegestuurd te krijgen, nadat via een online enquête, of een telefoongesprek met een van de medewerkers van aanbieder,
· Individuele informatie over een specifiek persoon en diens smaak met betrekking tot herenmode kenbaar is gemaakt.
· Op basis van de verstrekte informatie en voorkeuren van de klant stelt aanbieder een of meer outfits voor de klant samen, bestaande uit verschillende producten.
· Na ontvangst van de producten wordt een overeenkomst alleen van kracht indien de klant de producten houdt
· (voorlopige aankoop wordt beschreven in paragrafen 5.1 t/m 5.4).
· De klant gaat er aldus mee akkoord dat aanbieder een individuele selectie kleding voor hem samenstelt en hem toestuurt. 
 
Artikel 2: Begrippen
· Algemene voorwaarden: de voorwaarden zoals omschreven in dit document;
· Product: een door de klant middels gebruikmaking van de dienst bij aanbieder besteld kledingstuk, dat onderdeel uitmaakt van een pakket;
· Dienst: het samenstellen, aanbieden en leveren van een pakket met producten door aanbieder aan de klant op basis van een vooraf in te vullen enquête of vragenlijst of door de klant middels een telefoongesprek verstrekte informatie en voorkeuren;
· Aanbieder: A Fish Named Fred B.V.;
· Giveaway: een promotie item dat de Klant mag behouden mits de aangekochte producten een bepaald minimumbedrag bedragen, welk minimumbedrag per giveaway wordt vermeld op de pakbon die wordt meegeleverd met de producten;
· Klant: een natuurlijk persoon die niet handelt ter uitvoering van een beroep of bedrijf en gebruik maakt van de dienst van aanbieder;
· Pakket: een door de klant middels gebruikmaking van de dienst bij aanbieder besteld pakket, waarbij de klant ermee heeft ingestemd dat de aanbieder dit op basis van door de klant kenbaar gemaakte voorkeuren heeft samengesteld en dat bestaat uit diverse producten;
· Proefperiode: termijn van 14 dagen na ontvangst van het Pakket waarbinnen de klant een product kosteloos kan retourneren, mits ongebruikt;
· Overeenkomst: het koopcontract tussen aanbieder en een klant met betrekking tot een of meer producten en de bijbehorende betalingsverplichting;
· Registratie: het online inschrijven door de klant voor afname van de dienst / de producten van aanbieder.; 
 
Artikel 3. Toepassingsgebied
· 3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met aanbieder. Afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij aanbieder zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
· 3.2 Voordat een klant gebruik kan maken van de dienst van aanbieder dient de klant zich online te registreren bij aanbieder, waarbij de klant zich middels een opt-in uitdrukkelijk akkoord dient te verklaren met deze algemene voorwaarden. Voorafgaand aan de registratie stelt aanbieder de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking aan de klant, met de mogelijkheid deze op eenvoudige wijze op te slaan op een gegevensdrager. Indien ter beschikkingstelling in redelijkheid niet mogelijk is, zal aanbieder de algemene voorwaarden op verzoek van de klant toesturen. De algemene voorwaarden zijn tevens op ieder moment raadpleegbaar via de website www.afishnamedfred.com
· 3.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor (onderdelen van) de in deze algemene voorwaarden opgenomen dienst, de producten en/of de pakketten tussentijds te wijzigen, te vernieuwen en/of te beperken.
· 3.4 Aanbieder behoudt zich eveneens het recht voor (onderdelen van) deze algemene voorwaarden te wijzigen. Iedere overeenkomst tussen aanbieder en de klant is onderworpen aan de meest recente versie van de algemene voorwaarden. 
 
Artikel 4. Registratie
· 4.1 Om gebruik te kunnen maken van de dienst van aanbieder dient een klant zich te registreren via het online-inschrijfsysteem van aanbieder op www.afishnamedfred.com. De registratie is kosteloos.
· 4.2 Voor de registratie dient de klant over een geldig e-mailadres en telefoonnummer te beschikken en een voldoende veilig wachtwoord in te stellen.
· 4.3 Met de online registratie verleent klant aanbieder het recht telefonisch contact op te nemen met klant op het door klant verstrekte telefoonnummer om de persoonlijke voorkeuren van de klant verder door te nemen en af te stemmen.
· 4.4 De klant is verplicht zijn persoonlijke login-gegevens privé te houden en ervoor te zorgen dat derden geen ongeoorloofde toegang hebben tot deze gegevens.
· 4.5 De klant verplicht zich bij de registratie volledige en juiste gegevens te verstrekken. Indien de gegevens van de klant tussentijds wijzigen, zal de klant de wijzigingen onverwijld doorgeven aan aanbieder.
· 4.6 Aanbieder zal de communicatie met de klant via het door de klant verstrekte e-mailadres en telefoonnummer laten verlopen, tenzij er juridisch of contractueel een verplichting bestaat tot het gebruik van een andere vorm van communicatie. 
 
Artikel 5. Aanbiedingen en overeenkomsten
· 5.1 Klanten kunnen een pakket bij aanbieder bestellen op basis van de proefperiode. Wanneer de klant de bestelling plaatst door op de knop “AANMELDEN” te klikken in de webshop van aanbieder via www.afishnamedfred.com gaat de klant akkoord met koop op basis van de proefperiode. Gedurende de proefperiode heeft de Klant het recht te beslissen of de klant het aanbod van de producten van aanbieder aanvaardt en over wil gaan tot de koop daarvan of de producten wenst te retourneren.
· 5.2 De klant kan de geleverde producten geheel of gedeeltelijk aanvaarden. Aanvaarding van een product gedurende de proefperiode doet een Overeenkomst tussen klant en aanbieder ontstaan, inclusief bijbehorende betalingsverplichting. Producten die niet binnen de proefperiode van 14 dagen worden geretourneerd aan aanbieder gelden als zijnde aanvaard.
· 5.3 Tijdens de proefperiode is de klant uitsluitend gerechtigd de producten te bekijken en te passen. Ingebruikname van de producten gedurende de proefperiode laat de proefperiode eindigen en doet een verplichting tot afname van de producten ontstaan voor de klant, met bijbehorende betalingsverplichting.
· 5.4 Aanbieder behoudt zich het recht voor om een bestelling van een klant zonder opgaaf van redenen de weigeren. Een bevestigingsemail van aanbieder betekent nog geen akkoord met de betreffende bestelling, maar dient uitsluitend ter bevestiging van ontvangst van de bestelling. De bestelling is pas geaccepteerd door aanbieder zodra dit per mail is bevestigd en/of het pakket met de producten door aanbieder is verzonden. 
 
Artikel 6. Prijzen en betaling
· 6.1 De vermelde prijzen van de producten zijn in euro’s en inclusief BTW. De afzonderlijke prijs van ieder Product staat vermeld op de bij het Pakket geleverde pakbon. De maximale waarde van een Pakket is EUR 1.500,- aan Producten.
· 6.2 Wanneer de proeftijd is verstreken zal aanbieder per e-mail een betaallink en een digitale factuur aan de klant sturen met daarop het totaalbedrag dat dient te worden voldaan voor de afgenomen producten.
· 6.3 Betaling door de klant van het gefactureerde bedrag dient binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
· 6.4 Betaling door de klant dient te worden verricht door gebruik te maken van de elektronische betaallink uit de digitale factuur die aanbieder klant per e-mail toestuurt.
· 6.5 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de klant, na schriftelijke herinnering door aanbieder aan de te late betaling en nadat de klant expliciet een termijn van 14 dagen is gegeven alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, in verzuim. Vanaf dat moment is de klant over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is aanbieder gerechtigd door haar te maken buitengerechtelijke incassokosten bij de klant in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 40 euro. Aanbieder kan ten voordele van de klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages. 
 
Artikel 7. Levering
· 7.1 De levering van het pakket geschiedt in de regel binnen 10 werkdagen nadat aanbieder de bestelling van de klant heeft aanvaard. Deze leveringstermijn betreft een gemiddelde waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aanbieder spant zich naar redelijkheid in het pakket zo spoedig mogelijk te verzenden naar de klant nadat een bestelling is geplaatst.
· 7.2 Aanbieder maakt voor de verzending van pakketten gebruik van een verzenddienst wiens verzending voorzien is van een digitaal track & trace-systeem van (DPD).
· 7.3 Aanbieder brengt geen extra kosten in rekening voor de levering van de pakketten en bij tijdige retournering van de producten.
· 7.4 Aanbieder levert de dienst en de pakketten op dit moment uitsluitend in: BeNeLux.
· 7.5Producten die door aanbieder aan klant zijn verzonden blijven eigendom van Aanbieder totdat het factuur van de bestelling volledig is voldaan. 
 
Artikel 8. Retourneren
· 8.1 Producten die de klant niet wenst te behouden, kunnen binnen de proefperiode kosteloos worden geretourneerd aan aanbieder.
· 8.2 Retournering van de producten dient te geschieden middels het meegeleverde retourformulier en het retouretiket. Het recht van herroeping zoals opgenomen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden blijft onverminderd van toepassing.
· 8.3 De te retourneren producten zullen zorgvuldig worden ingepakt, en voor zover mogelijk in hun originele verpakking worden geretourneerd.
· 8.4 Aanbieder aanvaardt geretourneerde producten uitsluitend indien deze niet door de klant zijn gebruikt anders dan voor het passen daarvan, en indien deze zijn voorzien van de origineel aangehechte labels en de barcodes van aanbieder.
· 8.5 Indien één of meerdere giveaways zijn meegeleverd mogen deze alleen behouden worden mits de totale waarde van de aangekochte producten het op de pakbon vermelde minimum factuurbedrag bedraagt. Indien de totale waarde van de aangekochte producten lager is dan het op de pakbon vermelde minimumbedrag en de klant besluit om de giveaway niet met de ongewenste producen retour te sturen, dan zal aanbieder de giveaway in rekening brengen. 
 
Artikel 9. Garantie en Aansprakelijkheid
· 9.1 Aanbieder garandeert dat de producten naar redelijkheid voldoen aan de opgegeven specificaties daarvan en in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Aanbieder kan niet garanderen dat de kleur, maat en/of beschrijving van de producten in de opgegeven specificaties exact overeenstemmen met de daadwerkelijke geleverde producten.
· 9.2 Aanbieder sluit iedere aansprakelijkheid uit, waaronder voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten door de aanbieder, tenzij sprake zou zijn van opzet of grove nalatigheid van aanbieder.
· 9.3 Iedere aansprakelijkheid van aanbieder jegens de klant is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de klant uit hoofde van de overeenkomst aan aanbieder verschuldigd is.
· 9.4 Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking is van overeenkomstige toepassing op de medewerkers en vertegenwoordigers van de aanbieder. 
 
Artikel 10. Herroeping
· 10.1 Klant kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, het pakket heeft ontvangen, of als de levering bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop het laatste onderdeel daarvan is ontvangen.
· 10.2 Als de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient de klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen te melden bij de aanbieder door middel van het modelformulier voor herroeping (Bijlage), of op andere ondubbelzinnige wijze te melden aan de klantenservice van aanbieder (contactgegevens in Artikel 13.3. Herroeping vindt bij voorkeur plaats door middel van een elektronische herroeping per email, maar kan ook telefonisch of per post geschieden.
· 10.3 Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, dient de klant de relevante poducten terug te zenden aan aanbieder, met adres: Suikersilo-West 37 1165 MP te Halfweg. Klant heeft voldaan aan deze termijn indien de producten terug zijn gestuurd binnen 14 dagen nadat klant overeenkomstig artikel 10.2 op juiste en tijdige wijze gebruik heeft gemaakt van zijn recht op herroeping.
· 10.4 Het risico en de bewijslast met betrekking tot de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
· 10.5 Aanbieder behoudt zich het recht voor een geretourneerd product te weigeren of de aankoopprijs alsnog in rekening te brengen, indien het vermoeden bestaat dat het geretourneerde product is gedragen anders dan voor het passen van het product, is beschadigd en/of de verpakking van het product niet langer (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde staat verkeert. 
 
Artikel 11. Verplichtingen van de Klant
· 11.1 Gedurende de proefperiode zal de klant de producten en de gebruikte verpakkingen met zorg behandelen. De klant is gerechtigd de verpakking te openen om de producten te bekijken en te passen, zoals dit ook zou zijn toegestaan wanneer het product in een winkel zou worden bekeken en gepast.
· 11.2 Indien de klant gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht en/of een product gedurende de proefperiode retourneert, zal de klant het product zorgvuldig inpakken en overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de algemene voorwaarden terugzenden aan aanbieder. 
 
Artikel 12. Privacy en gegevensbescherming
· 12.1 Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de uitvoering en afhandeling van bestellingen van een klant pakket en daarmee tevens van de overeenkomst. Dit betekent dat aanbieder persoonsgegevens onder meer deelt met leveranciers, (post)bezorgers en/of de uitvoerder van de kredietwaardigheidscheck indien dit nodig is voor de afhandeling van de bestelling en de overeenkomst. Daarbuiten zal aanbieder persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.
· 12.2 Aanbieder zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, of dan wettelijk verplicht bewaren. 
 
Artikel 13: Overig
· 13.1 Indien één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet geldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
· 13.2 Op de verhouding tussen aanbieder en de klant en overeenkomst(en) tussen aanbieder en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het weens koopverdrag is uitgesloten.
· 13.3 Bij klachten van de klant over de producten of dienst van aanbieder kan contact opgenomen worden met de klantenservice op telefoonnummer +31 (0) 206173685 of per e-mail aan personalshopper@afishnamedfred.com, waarna de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen.
· 13.4 Alle geschillen die voortkomen uit de overeenkomst tussen aanbieder en de klant, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend Nederlandse recht een andere bevoegde Nederlandse rechter aanwijst.

iDeal Mastercard Maestro Visa PayPal Mistercash Sofort

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord bent.